Regulamin uczestnictwa
w KONFERENCJI
IMAGINATION DAY 10

28 i 29 Listopada 2024, WARSZAWA, ZŁOTE TARASY

§1. Zasady Ogólne

1. Regulamin określa warunki uczestnictwa w konferencji pod nazwą IMAGINATION DAY 11, organizowanej przez Stowarzyszenie Komunikacji Marketingowej SAR z siedzibą w Warszawie, ul. Czerska 8/10. Rejestracja uczestnictwa w Konferencji jest równoznaczna z akceptacją warunków Regulaminu, w tym obowiązku uiszczenia stosownej Opłaty uczestnictwa.

2. Jeśli w treści Regulaminu wprost nie zastrzeżono odmiennie, następującym pojęciom pisanym wielką literą nadano następujące znaczenie:
a) Konferencja – oznacza organizowaną przez Organizatora konferencję pod nazwą Imagination Day 11, która odbędzie się dnia 28 i 29 listopada 2024 roku w Warszawie;
b) Organizator – oznacza Stowarzyszenie Komunikacji Marketingowej SAR, z siedzibą w Warszawie (00-732) przy ul. Czerskiej 8/10, wpisane do rejestru przedsiębiorców oraz do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonych przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000177032, posiadający numer NIP: 5262397001.
c) System Rejestracji (zwany dalej Systemem) – oznacza aplikację internetową umożliwiającą obsługę procesu rejestracji uczestników na Konferencję.
d) Użytkownik – oznacza każdą osobę wykorzystującą System do dokonania rejestracji na Konferencję.
e) Uczestnicy – oznacza osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych, których dane zostały wskazane za pomocą Systemu w drodze Rejestracji do dnia 22.11.2023 roku, jako biorących udział w Konferencji.
f) Konto bankowe – oznacza konto bankowe Organizatora, na które wpływać będą opłaty za udział w Konferencji o numerze 27 1090 1056 0000 0000 0602 5684 w Santander Bank Polska S.A.
g) Opłata uczestnictwa – oznacza kwotę określoną przez Organizatora jaką należy uiścić w celu potwierdzenia uczestnictwa w Konferencji.
h) Zamawiający – oznacza osobę fizyczną mającą pełną zdolność do czynności prawnych, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która dokonała Rejestracji i uiściła Opłatę uczestnictwa.
i). Rejestracja – oznacza zgłoszenie Organizatorowi chęci udziału w Konferencji za pomocą Systemu.
j). Formularz zgłoszeniowy – oznacza formularz dostępny na stronie internetowej www.bilety.imaginationday.pl/koszyk, za pomocą którego następuje Rejestracja i zakup biletów.

3. Informacje dodatkowe.
a) Oficjalny serwis internetowy Konferencji znajduje się pod adresem www.imaginationday.pl.
b) Zakres działania Systemu obejmuje usługę polegającą na przechowywaniu w bazie danych rejestracji Użytkownika, a także obsłudze tej rejestracji przez Organizatora.
c) Wymagania techniczne związane z korzystaniem z Systemu nie odbiegają od wymagań technicznych dotyczących korzystania z sieci Internet. Użytkownik musi posiadać komputer z dostępem do sieci Internet wraz z oprogramowaniem umożliwiającym przeglądanie jej zasobów. Zaleca się korzystanie z przeglądarek: Internet Explorer, Firefox, Chrome lub Safari w wersjach aktualnych na czas rejestracji.
d) Przepisy niniejszego Regulaminu stanowią integralną część zgłoszenia uczestnictwa w Konferencji i obowiązują wszystkich Uczestników i Zamawiających.

§2. Warunki uczestnictwa

1. Warunkiem udziału w Konferencji jest:
a) prawidłowe zgłoszenie uczestnictwa w Konferencji wyłącznie za pośrednictwem Formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie internetowej Konferencji.
b) uiszczenie Opłaty uczestnictwa w wysokości podanej przez Organizatora, zgodnie z postanowieniami § 3 Regulaminu.

2. Rejestracji należy dokonać najpóźniej na 1 (jeden) dzień roboczy przed datą planowanej Konferencji. Rejestracja wymaga podania danych osobowych Uczestnika, tj. imienia, nazwiska, adresu e-mail Uczestnika oraz danych Zamawiającego, tj. imienia, nazwiska (bądź nazwy) i adresu e-mail, telefon kontaktowy Zamawiającego, NIP firmy Płatnika. Jeśli Zamawiającym jest sam Uczestnik, może on podać swoje dane tylko raz, zaznaczając na formularzu zgłoszeniowym, że jest jednocześnie Uczestnikiem. Warunkiem dokonania rejestracji jest uprzednie założenie przez Uczestnika konta w serwisie internetowym Tickerence odpowiedzialnym za dystrybucję biletów na Konferencję (w tym podanie danych oraz akceptacja regulaminu obowiązującego w tym serwisie). W razie sprzeczności niniejszego regulaminu oraz regulaminu serwisu Tickerence – postanowienia niniejszego regulaminu mają znaczenie decydujące.

3. W przypadku gdy osobą dokonującą Rejestracji nie jest sam Uczestnik, Zamawiający winien być upoważniony do przekazania Organizatorowi danych osobowych Uczestnika. Zamawiający ponosi również pełną odpowiedzialność za prawdziwość przekazywanych danych.

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z wprowadzenia do Formularza zgłoszeniowego nieprawdziwych danych, w tym danych osobowych Uczestnika.

5. Rejestracja stanowi formę zawarcia umowy między Organizatorem a Zamawiającym, na warunkach wynikających z Regulaminu oraz Formularza Zgłoszeniowego.

6. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany prelegentów oraz/lub programu Konferencji, przy czym Organizator gwarantuje, iż wszyscy prelegenci będą cechować się doświadczeniem i profesjonalizmem w dziedzinie objętej programem Konferencji.

7. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu Konferencji z przyczyn od niego niezależnych. W takim przypadku Organizator poinformuje niezwłocznie Zamawiającego o powyższej zmianie poprzez wysłanie wiadomości e-mail na wskazany w Formularzu zgłoszeniowym kontaktowy adres e-mail. W przypadku zaistnienia takiej zmiany Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy w ciągu 7 (siedmiu) dni od uzyskania informacji o zmianie, nie później jednak niż 7 (siedem) dni przed rozpoczęciem Konferencji. W takim przypadku organizator dokona zwrotu pełnej kwoty uiszczonej tytułem ceny udziału w Konferencji na rachunek, z którego dokonano na rzecz Organizatora płatności. Jednocześnie Organizator nie pokrywa kosztów dodatkowych poniesionych przez Uczestnika w związku z Konferencją. Powyższe postanowienia nie dotyczą Uczestników działających jako konsumenci – w stosunku do których zmiana terminu Konferencji powoduje rozwiązanie umowy i zwrot pełnej ceny (o ile uczestnicy tacy nie wyrażą jednoznacznej zgody na nowy termin Konferencji).

8. Liczba miejsc udziału w Konferencji jest ograniczona. O udziale w Konferencji decyduje kolejność zgłoszeń oraz data wpływu Opłaty uczestnictwa na rachunek bankowy Organizatora. Organizator zastrzega sobie prawo do odrzucenia zgłoszenia z powodu braku miejsc.

9. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Konferencji. W takim przypadku Organizator niezwłocznie poinformuje o tym Uczestnika i Zamawiającego oraz dokona zwrotu pełnej kwoty uiszczonej tytułem ceny udziału w Konferencji w terminie 14 dni roboczych.

§3. Internetowa rejestracja na Konferencję

1. Opłata uczestnictwa obejmuje udział we wszystkich sesjach Konferencji oraz przerwy kawowe.

2. Opłata uczestnictwa obejmuje dostęp do platformy z nagraniami wykładów danej edycji Konferencji, udostępnianymi pod linkiem, otrzymanym od organizatora po zrealizowanym wydarzeniu. Uczestnik otrzymuje dostęp na okres do następnej edycji konferencji. Materiały dostępne są jedynie do oglądania na platformie, bez możliwości i prawa do ich pobierania, ani udostępniania innym osobom.

3. Opłata uczestnictwa nie obejmuje kosztów dojazdu Uczestnika do miejsca Konferencji oraz zakwaterowani. Koszty te Uczestnik ponosi we własnym zakresie. 

4. Sprzedaż uczestnictwa trwa od 15.04.2024 roku do wyczerpania puli, ale nie dłużej niż do 27.11.2024 roku.4. Sprzedaż uczestnictwa w Konferencji odbywa się wyłącznie on-line. Zakupu można dokonać na stronie www.imaginationday.pl poprzez Formularz zgłoszeniowy.

5. W celu poprawnej rejestracji w systemie Zamawiający zobowiązany jest uzupełnić wszystkie pola oznaczone symbolem (*).

6. Po wypełnieniu i potwierdzeniu prawdziwości danych w Formularzu rejestracyjnym na podane w nim adres e-mail zostanie wysłana wiadomość będąca potwierdzeniem rejestracji. Dla rejestracji płatnych, wraz z wiadomością e-mail - stanowiącą potwierdzenie rejestracji, Zamawiający otrzyma fakturę pro formę.

§4. Rozliczenia i anulacje

1. Opłata uczestnictwa wynosi, dla członków Stowarzyszenia Komunikacji Marketingowej SAR: za 1 dzień konferencji (28.11.2024) - 1500 zł netto do dnia zakończenia sprzedaży, za 2-gi dzień konferencji (29.11.2024) 1 500 zł netto do dnia zakończenia sprzedaży. Dla Zamawiających niezrzeszonych w Stowarzyszeniu Komunikacji Marketingowej SAR, opłata uczestnictwa wynosi: za 1 dzień konferencji (28.11.2024) 1650 zł netto, za 2-gi dzień konferencji (29.11.2024) 1 650 zł netto do dnia zakończenia sprzedaży. Do kwot należy dodać kwotę VAT (23%). Opłata za pakiet (1 i 2 dzień konferencji tj. 28 i 29.11.2024 oraz bilet na galę rozdania nagród Innovation oraz After Party, która odbędzie się 27.11.2024 o godz. 19:00 w Multikinie w Złotych Tarasach) wynosi: dla członków Stowarzyszenia Komunikacji Marketingowej SAR: 2125 zł netto od 15.04.2024 do 01.10.2024 oraz 2 500 zł netto od 01.10.2024 do dnia zakończenia sprzedaży. Dla Zamawiających niezrzeszonych w Stowarzyszeniu Komunikacji Marketingowej SAR, opłata uczestnictwa wynosi: 2 337,50 zł netto od 15.04.2024 do 01.10.2024 oraz 2 750 zł netto od 01.10.2024 do dnia zakończenia sprzedaży. Do kwot należy dodać kwotę VAT (23%).

2. Organizator przewiduje następujące formę rozliczeń: a) Wpłatę na Konto bankowe Organizatora na podstawie faktury pro forma przesłanej drogą elektroniczną, na podany w formularzu rejestracyjnym adres e-mail Zamawiającego;

3. Termin płatności dla otrzymanych drogą elektroniczną wraz z potwierdzeniem rejestracji faktur pro forma wynosi 5 dni (nie później jednak niż na 1 dzień przed dniem Konferencji)

4. Organizator zastrzega sobie prawo do anulacji Rezerwacji (odstąpienia od umowy) w przypadku, gdy:
a. płatność za Rezerwację nie nastąpi w ciągu 5 dni od dokonania Rezerwacji,
b. płatność za Rezerwację nie nastąpi na min 1 dzień przed rozpoczęciem Konferencji,
c. Organizator zażąda od Zamawiającego przesłania (na adres maria.zaremba@sar.org.pl) potwierdzenia przelewu Opłaty Uczestnictwa, a Zamawiający w terminie 5 dni nie uczyni zadość temu żądaniu.
d. do czasu uiszczenia opłaty przez Zamawiającego, zostanie wyczerpany limit miejsc na Konferencję.
e. w przypadku wpisania przez Zamawiającego w Formularzu błędnych danych, a w szczególności wyboru rodzaju biletu, który Zamawiającemu nie przysługuje. O anulacji rezerwacji Organizator poinformuje w ciągu 2 dni roboczych, na adres email wskazany w Formularzu zgłoszeniowym. Zwrot wszelkich ewentualnych wpłat dokonanych przez Zamawiającego nastąpi w terminie 10 dni od dnia anulacji.

5. Faktura VAT zostanie wystawiona w terminie 7 dni od zaksięgowania wpłaty na koncie bankowym Organizatora (pod warunkiem braku anulacji Rezerwacji zgodnie z ust. 4 powyżej). Korekt faktur VAT można dokonać w terminie nie późniejszym niż 15 dni po jej wystawieniu, o ile bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczej. Prośbę o korektę należy wysłać na adres e-mail Organizatora: maria.zaremba@sar.org.pl.

7. Nabywając uczestnictwo w Konferencji na rzecz Uczestnika będącego osobą trzecią (inną niż Zamawiający), Zamawiający potwierdza, że jest uprawniony do przekazywania danych osobowych takiego Uczestnika oraz że przekazał jej informacje o prawach i obowiązkach Uczestnika i Organizatora związanych z Konferencją. Osoba dokonująca zgłoszenia (Użytkownik) i akceptująca warunki uczestnictwa, niniejszym oświadcza, że jest upoważniona do zaciągnięcia zobowiązania finansowego wobec Organizatora Konferencji. W przeciwnym przypadku ponosi ona wobec Organizatora odpowiedzialność cywilną, w tym odszkodowawczą, za przekroczenie uprawnień lub ich nie posiadanie.

8. W przypadku rezygnacji z udziału w Konferencji, wniosek o zwrot kosztów Opłaty uczestnictwa należy wysłać mailem na adres maria.zaremba@sar.org.pl, przy czym: a) w przypadku doręczenia na adres mailowy maria.zaremba@sar.org.pl oświadczenia Zamawiającego o rezygnacji z udziału w Konferencji w okresie od 15.04.2024 do 06.11.2024 Organizator pobierze 50% Opłaty uczestnictwa za dotychczasowe usługi przygotowawcze do Imagination Day; b) w przypadku doręczenia Organizatorowi oświadczenia o rezygnacji z udziału w Konferencji w okresie na 20 dni przed wyznaczonym dniem Konferencji Organizator pobierze od Zamawiającego pełną Opłatę uczestnictwa za dotychczasowe usługi przygotowawcze do Imagination Day.

9. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku o zwrot kosztów uczestnictwa, Organizator dokona zwrotu tej wpłaty w terminie do 10 dni od dnia przesłania wniosku do Organizatora na podany przez Zamawiającego rachunek bankowy.

10. W przypadku, gdy udział Uczestnika w Konferencji jest niemożliwy z uwagi na wcześniejsze wyczerpanie limitu miejsc, Organizator w terminie 10 dni zwraca na rzecz Zamawiającego pełną kwotę uiszczoną tytułem ceny udziału w Konferencji.

11. Konsumentowi, zgodnie z art. 38 pkt 12 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy bez podawania przyczyny, o którym mowa w art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta.

12. Informujemy jednocześnie, iż zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta istnieje możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przez konsumentów. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur są dostępne pod następującym adresem internetowym Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów https://www.uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php 

13. Osoba będąca konsumentem ma możliwość rozstrzygania sporu za pomocą unijnej platformy internetowej (platforma ODR) dostępnej pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr.

§ 5. Zgoda na wykorzystanie wizerunku

1. Podczas Konferencji Organizator może przeprowadzać sesje fotograficzne oraz filmować przebieg Konferencji dla celów emisji w środkach masowego przekazu (telewizja, radio, Internet, prasa) lub dla celów dokumentacji, promocji, reklamy Organizatora i innych osób wskazanych przez Organizatora (Partner Medialny, Sponsor, Partner lub Współorganizator Konferencji). Uczestnictwo w Konferencji jest równoznaczne z przyjęciem do wiadomości faktu, że Organizator jest uprawniony do utrwalania, wykorzystania i/lub rozpowszechniania przez Organizatora i ww. podmioty z nim powiązane wizerunku/głosu/wypowiedzi każdego z Uczestników we wszystkich materiałach promocyjnych i marketingowych bez ograniczeń czasowych i terytorialnych.

2. Udział w Konferencji jest jednoznaczny z przyjęciem do wiadomości faktu, iż fotografie, filmy lub nagrania wykonane podczas Konferencji mogą zostać umieszczone na stronie internetowej Konferencji lub innej stronie oraz wykorzystane w materiałach promocyjnych, także rozpowszechniane w tym celu za pomocą wizji bądź fonii. Rozpowszechnianie wizerunku/głosu/wypowiedzi Uczestnika na potrzeby określone w niniejszym Regulaminie następuje bez wynagrodzenia.

3. Uczestnik może zażądać zaprzestania rozpowszechniania jego wizerunku przez Organizatora poprzez przesłanie sprzeciwu na adres mailowy: maria.zaremba@sar.org.pl § 6. Reklamacje 1. Zamawiający może złożyć reklamację za pośrednictwem adresu e-mail maria.zaremba@sar.org.pl. 2. Reklamacje mogą być składane w ciągu 14 dni od daty zakończenia Konferencji.

3. Reklamacja powinna zawierać:
a) imię i nazwisko Zamawiającego,
b) adres do korespondencji,
c) przedmiot reklamacji,
d) wskazanie okoliczności faktycznych uzasadniających reklamację.

4. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Organizator zwróci się do Zamawiającego składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.

5. Organizator rozpatruje reklamację w ciągu 14 dni roboczych od daty złożenia reklamacji lub od daty uzupełnienia niezbędnych danych do złożenia reklamacji przez Zamawiającego. O rozpatrzeniu i wyniku rozpatrzenia reklamacji Zamawiający zostanie powiadomiony za pośrednictwem poczty e-mail.

6. Odpowiedź na reklamację zostanie wysłana wyłącznie na adres e-mail przypisany do danego Zamawiającego. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Organizator może wysłać odpowiedź na inny, wskazany przez składającego reklamację, adres e-mail, który nie jest przypisany do Zamawiającego.

7. Odrzucenie reklamacji nie pozbawia prawa do dochodzenia roszczeń na zasadach ogólnych, szczególnie przed właściwym sądem powszechnym.

§ 7. Dane osobowe

1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z Konferencją jest Organizator - Stowarzyszenie Komunikacji Marketingowej SAR z siedzibą w Warszawie, ul. Czerska 8/10.

2. Organizator przetwarza dane osobowe na potrzeby: − przyjmowania Rezerwacji dokonywanych przez Zamawiających oraz obsługi płatności, − umożliwienia udziału w Konferencji Uczestnikom, − rozpatrywania reklamacji, − publikacji materiałów związanych z Konferencją w celach informacyjnych i marketingowych.

3. Jeżeli Zamawiającym jest osoba fizyczna (w tym sam Uczestnik Konferencji) Organizator przetwarza jego dane osobowe w zakresie niezbędnym do przygotowania i wykonania umowy na udział Uczestnika w Konferencji. W tym przypadku podstawą do przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 pkt b) Ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) oraz art. 6 ust. 1 pkt c) RODO (zakresie, w jakim przetwarzanie danych osobowych wymuszają przepisy prawa, np. przepisy podatkowe).

4. Jeżeli Uczestnikiem jest osoba fizyczna niebędąca Zamawiającym, Organizator przetwarza dane osobowe w ramach prawnie uzasadnionego interesu – polegającego na realizacji Rezerwacji Zamawiającego oraz umożliwienia Uczestnikowi udziału w Konferencji. W takim przypadku podstawą do przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 pkt f) RODO.

5. W związku faktem, że wizerunki Uczestników mogą być utrwalone (a następnie rozpowszechniane) w ramach filmów i zdjęć wykonanych podczas Konferencji, Organizator informuje, że w takim przypadku podstawą przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes polegający na możliwości przeprowadzenia działań informacyjnych i reklamowych zgodnie z postanowieniami Regulaminu (w tym w szczególności możliwość zamieszczenia foto -i wideo-relacji na stronie internetowej konferencji) – art. 6 ust. 1 pkt f) RODO.

6. W przypadku przetwarzania danych z uwagi na uzasadniony interes Organizatora, każda osoba której dane osobowe są przetwarzane na tej podstawie, ma prawo do złożenia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania - poprzez przesłanie informacji zgodnie z danymi kontaktowymi wskazanymi w ostatnim punkcie niniejszego paragrafu. W przypadku, gdy złożenie sprzeciwu uniemożliwi udział w Konferencji, dokonane przez Zamawiającego opłaty nie podlegają zwrotowi.

7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Jednakże niepodanie danych powoduje niemożność dokonania i realizacji Rezerwacji.

8. Na potrzeby Rezerwacji są przetwarzane następujące dane osobowe: imię, nazwisko, adres email Uczestnika, oraz imię, nazwisko, telefon kontaktowy i adres email Zamawiającego będącego osobą fizyczną (a także NIP oraz firma – w celu wystawienia faktury).

9. Dane kontaktowe do Uczestników i Zamawiających służą do kontaktu z Organizatorem, zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu. Wraz z potwierdzeniem Rejestracji Organizator przesyła Zamawiającemu i Uczestnikowi informację o przetwarzaniu danych osobowych.

10. Jeżeli nie będzie istnieć odrębna przesłanka przetwarzania danych osobowych (w tym w szczególności obowiązek prawny ciążący na Organizatorze) wymuszający przechowywanie danych osobowych, dane osobowe zostaną usunięte w terminie 3 miesięcy od zakończenia Konferencji. Dane osobowe zostaną zachowane w także w takim zakresie, w jakim niezbędne to będzie dla rozpatrywania reklamacji lub innej formy roszczeń, a także w związku z uzasadnionym interesem Organizatora, o którym mowa w ust. 5 powyżej (aż do czasu zaprzestania rozpowszechniania zdjęć i filmów z konferencji).

11. Na potrzeby reklamacji są przetwarzane dane osobowe: adres email (z którego nadeszła reklamacja), pozostałe dane wskazane w reklamacji. Dane będą przetwarzane w zakresie niezbędnym do rozpatrzenia reklamacji, zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.

12. Odbiorcami danych osobowych będą: Trakido Sp. z o.o. Sp. K. z siedzibą w Toruniu, adres 87- 100, ul. Włocławska 167 (system sprzedaży i rejestracji Uczestników), oraz oraz zgoda.net sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Efraima Schroegera 28, 01-822 Warszawa (nadanie dostępu do platformy video Uczestnikom). Dane osobowe Zamawiającego mogą być również przekazywane instytucjom płatniczym na potrzeby opłacenia Rezerwacji – stosowanie do wybranego sposobu płatności. Administratorem danych osobowych na potrzeby realizacji płatności jest podmiot, który oferuje określoną metodę płatności.

13. W razie udzielenia w Formularzu zgłoszeniowym zgody na przesyłanie informacji handlowych, Administrator danych przetwarza także dane osobowe w celach marketingowych (uzasadniony interes administratora). Dane są przetwarzane na tej podstawie aż do momentu otrzymania sprzeciwu, stosowanie do ostatniego punktu niniejszego paragrafu albo w inny sposób wskazany przez Administratora.

14. Osobom, których dane osobowe są przetwarzane, przysługuje prawo do: − uzyskania informacji na temat przetwarzania danych osobowych, w tym o kategoriach przetwarzanych danych i ewentualnych odbiorcach danych (prawo dostępu do danych). − żądania skorygowania nieprawidłowych danych osobowych lub uzupełnienia niekomplenych danych, − żądania usunięcia danych osobowych - poprzez zgłoszenie sprzeciwu wobec ich przetwarzania, − żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – jeżeli spełnione zostaną wymogi prawne uzasadniające takie ograniczenie, − przenoszenia danych osobowych – poprzez otrzymanie danych osobowych w formacie umożliwiającym ich przekazanie podmiotowi trzeciemu, − złożenia skargi do organu nadzorczego: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa – w przypadku stwierdzenia, że dane osobowe są przetwarzane sprzecznie z prawem.

15. Wszelkie wnioski, pytania i żądania związane z przetwarzaniem danych osobowych powinny być kierowane na adres: maria.zaremba@sar.org.pl; 

§ 8. Postanowienia końcowe

1. Uczestnicy zobowiązani są przestrzegać zapisów regulaminu obiektu, obowiązującego na terenie obiektu, w którym organizowana jest Konferencja, w tym w szczególności zasad bezpieczeństwa, przepisów BHP i przeciwpożarowych.

2. W trakcie Konferencji, Uczestnik zobowiązany jest stosować się do ewentualnych poleceń porządkowych Organizatora; dotyczy to w szczególności zakazu rejestracji (audio i/lub video i/lub foto) wystąpienia keynote speakera.

3. Uczestnik przyjmuje do wiadomości, iż w sytuacji stwierdzenia przez Organizatora, iż Uczestnik narusza zapisy Regulaminu Konferencji, jak i uporczywie zakłóca prawidłowy przebieg Konferencji, Organizator uprawniony jest do odmowy Uczestnikowi prawa udziału w Konferencji i żądania opuszczenia przez Uczestnika miejsca Konferencji lub terenu obiektu, w którym organizowana jest Konferencja.

4. W zakresie dozwolonym przez prawo Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu, pod warunkiem, że nie naruszy to praw nabytych przez Zamawiających i Uczestników.

5. Kontakt z Organizatorem jest możliwy pod adresem: Warszawa (00-732), ul. Czerska 8/10 oraz poprzez pocztę elektroniczną pod adresem: maria.zaremba@sar.org.pl 

6. Wszelkie spory mogące wyniknąć z tytułu Uczestnictwa w Konferencji będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Organizatora, z wyłączeniem sytuacji, gdy stroną sporu jest osoba działająca jako konsument.

7. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za rzeczy Uczestników, które mogą zostać zgubione, zniszczone lub skradzione podczas Konferencji, chyba że z treści odrębnych regulacji lub z okoliczności wyraźnie wynika, że Organizator przyjął na siebie taką odpowiedzialność.

8. Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za dokonane przez siebie zniszczenia na terenie obiektów, w których prowadzone są jakiekolwiek działania związane z Konferencją.
imagination-day-sar-logo-2
Projekt i wdrożenie
imagination-day-trakido-logo
Polityka prywatności
Regulamin uczestnictwa