POLITYKA PRYWATNOŚCI

DOTYCZĄCA OSÓB ODWIEDZAJĄCYCH STRONĘ INTERNETOWĄ https://www.imaginationday.pl/

§ 1. Wstęp

Niniejsza polityka prywatności zawiera informacje dotyczące przetwarzania przez Stowarzyszenie Komunikacji Marketingowej SAR, ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa (dalej zwane: „SAR”) danych osobowych osób korzystających ze strony internetowej https://www.imaginationday.pl/ dalej zwanych: „Użytkownikami” i „Stroną”).
§ 2. Przetwarzanie danych osobowych

W związku z wejściem w życie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej zwanym: „RODO”) (Dz. U. UE L z dnia 4 maja 2016 r.) na podstawie art. 13 RODO SAR przekazuje Użytkownikom następujące informacje z zakresu ochrony danych osobowych:

I   Administrator:

Administratorem danych osobowych Użytkowników jest Stowarzyszenie Komunikacji Marketingowej SAR z siedzibą w Warszawie (00-732) przy ul. Czerskiej 8/10, wpisane do rejestru przedsiębiorców oraz rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej -prowadzonych przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000177032.

II   Cele, kategorie danych osobowych i podstawy przetwarzania:

SAR przetwarza dane osobowe Użytkowników na podstawie swojego uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), który stanowi:
Dodatkowo po wyrażeniu przez Użytkownika zgody (tj. odznaczeniu stosownego checkbox’a) SAR przetwarzać będzie dane osobowe Użytkowników na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO w celu realizacji rejestracji na konferencję Imagination Day 2023 za pośrednictwem formularza kontaktowego, wysyłania powiadomień, informacji i materiałów o tym wydarzeniu oraz umożliwienia udziału w wydarzeniu.Przetwarzane są następujące dane osobowe Użytkowników: imię, nazwisko, ew. telefon kontaktowy, adres e-mailowy, miejsce zatrudnienia (nazwa firmy, dział), stanowisko, dane identyfikujące komputer, tablet lub telefon komórkowy, numer IP, lokalizacja.Decyzje w zakresie przetwarzanych danych osobowych nie są podejmowane w sposób zautomatyzowany, a dane osobowe nie podlegają profilowaniu. 

III   Zabezpieczenie danych osobowych:

W celu zabezpieczenia danych osobowych Użytkowników SAR wdrożyła techniczne i organizacyjne zabezpieczenia chroniące je przed usunięciem, utratą, opublikowaniem, zmodyfikowaniem, pogorszeniem, bezprawnym rozpowszechnianiem i nadużyciem, niezależnie czy mogłoby to nastąpić przez przypadek czy w wyniku celowych lub nielegalnych działań.

IV   Współadministrowanie i odbiorcy danych osobowych:

Dane osobowe mogą zostać przekazane przez SAR podmiotom publicznym lub prywatnym, jeśli taki obowiązek będzie wynikać z powszechnie obowiązujących przepisów prawa. SAR przekazuje dane osobowe TRAKIDO W ramach swojej działalności SAR powierza przetwarzanie danych osobowych podmiotom trzecim, które przetwarzają je w jej imieniu i nie używają ich do własnych celów. Podmioty te pochodzą z krajów członkowskich Unii Europejskiej lub z innych krajów, które w sposób dostateczny chronią dane osobowe. Dane mogą być przekazywane poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego. 

V    Okres przechowywania danych:

Nie ma jednolitego limitu czasowego przetwarzania danych osobowych. SAR będzie przetwarzać dane osobowe przez następujący czas:

VI   Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

Użytkownikom przysługuje:
Wniosek związany z wyżej wymienionymi uprawnieniami można zgłosić osobiście w siedzibie SAR, pocztą tradycyjną lub emailem na adres: rodo@sar.org.pl. W przypadku zgłoszenia osobistego w siedzibie SAR można skorzystać z gotowego formularza dostępnego na recepcji. Wnioski rozpatrywane są bez zbędnej zwłoki, najpóźniej w terminie miesiąca od ich otrzymania przez SAR. W razie potrzeby termin ten można przedłużyć o kolejne dwa miesiące z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań. W terminie miesiąca od otrzymania wniosku przez SAR, SAR informuje osobę, której dane dotyczą, o przedłużeniu terminu i przyczynach opóźnienia. 

§ 3. Pliki cookies

imagination-day-sar-logo-2
Projekt i wdrożenie
imagination-day-trakido-logo
Polityka prywatności
Regulamin uczestnictwa